Formuláre na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie: www.vucke.sk

Legislatíva v oblasti sociálnych služieb - www.vucke.sk

Na stránke Košického samosprávneho kraja nájdete nasledovné dokumenty:
Postup pri podávaní žiadosti občana o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby  v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách

 • Informácia pre občana
 • Žiadosť o posúdenie
 • Formulár Lekársky nález
 • Žiadosť o uzatvorenie zmluvy
 • Informácia pre obce
 • Postup obcí pri umiestňovaní občanov
 • Príloha č. 1 - I. alternatíva
 • Príloha č. 2 - II. alternatíva
 • Informácia pre lekárov
 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
 • podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 381/1996 Z.z. o Protidrogovom fonde v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov
 • Znenie zákona 305/2005 Z.z.
 • Novela zákona
 • Národný program boja proti drogám na roky 2004-2008
 • Sociálne poradenstvo - metodika evidencie a dokumentácie.
 • Štandardy kvality sociálnych služieb
 • Podmienky a kritériá na zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, začatie  poskytovania sociálnej služby a výmaz  z  registra  poskytovateľov
 • Podmienky poskytovania  finančného príspevku subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc (podľa zákona 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci ) a akreditovaným subjektom (podľa zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele) na území KSK
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2003 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2006 o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2003 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2006 o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2003 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby
 • Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2003 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2006 o podmienkach poskytovania finančného príspevku právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2012 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby Košického samosprávneho kraja

 

Rýchly kontakt

Zriaďovateľ KSKHARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov
Námestie A. Dubčeka 270
072 22 Strážske

Tel: 056/649 14 14
Fax: 056/648 13 11
Mail: riaditel@harmoniastrazske.sk

Náš zriaďovateľ

Zriaďovateľ - Košický samosprávny krajZmluvy, objednávky, faktúry a verejné obstarávania našej organizácie sú povinne

zverejňované na stránke zriaďovateľa

Kde nás nájdete