Prijímanie občanov do zariadenia

Postup pri prijímaní občanov do  domova sociálnych služieb, zariadenia podporovaného bývania a zariadenia pre seniorov.

Prijímanie občanov do zariadenia sociálnych služieb je vykonávané v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách v znení  neskorších predpisov a v súlade  so Všeobecným záväzným nariadením č. 3/2014 o spôsobe určenia úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby Košického samosprávneho kraja.

Žiadateľ o prijatie do zariadenia pre seniorov:
podáva sa "Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" na obecný alebo mestský úrad v mieste trvalého bydliska

Žiadateľ o prijatie do domova sociálnych služieb:
podáva sa "Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" na Vyšší územný celok v Košiciach


V zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb sa poskytujú:
a) odborné činnosti:

  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  2. sociálne poradenstvo
  3. sociálna rehabilitácia
  4. ošetrovateľská starostlivosť
  5. pracovná terapia

b) obslužné činnosti:

  1. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  2. osobné vybavenie

c) ďalšie činnosti:

  1. úschovu cenných vecí
  2. záujmovú činnosť

Dokumenty na stiahnutie:  www. vucke.sk

 

 EVIDENCIA ŽIADOSTÍ

 

HARMONIA zariadenie sociálnych služieb v Strážskom vedie Evidenciu žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, vrátane žiadostí o bezodkladné poskytnutie sociálnej služby, v poradí v akom boli doručené podľa druhu a formy sociálnej služby.

Evidencia žiadostí je verejne prístupná na webovej stránke HARMONIA zariadenia sociálnych služieb Strážske. Obsahuje nasledovné údaje: poradové číslo, meno a iniciálu priezviska žiadateľa, okres trvalého bydliska, stav vybavenia, dátum aktualizácie. Evidencia je aktualizovaná pravidelne, vždy k 1.dňu v mesiaci.

Domov sociálnych služieb

P.č.Dátum prijatia žiadostiMenoOkres trvalého pobytuStav vybavenia*
1. 08.04.2014 Renáta M. Trebišov zaradená v evidencii čakateľov
         
         

Zariadenie podporovaného bývania:

P.č.Dátum prijatia žiadostiMenoOkres trvalého pobytuStav vybavenia*
1.        
2.        
         

Zariadenie pre seniorov:

P.č.Dátum prijatia žiadostiMenoOkres trvalého pobytuStav vybavenia*
1.        
2.        
3.         

*napr. zaradená do evidencii čakateľov na voľné miesto, poskytnutá sociálna služba dňa...,

V Strážskom, dňa 01.01.2015
Vypracovala: Mgr. Viera Dzurjašková

Rýchly kontakt

Zriaďovateľ KSKHARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov
Námestie A. Dubčeka 270
072 22 Strážske

Tel: 056/649 14 14
Fax: 056/648 13 11
Mail: riaditel@harmoniastrazske.sk

Náš zriaďovateľ

Zriaďovateľ - Košický samosprávny krajZmluvy, objednávky, faktúry a verejné obstarávania našej organizácie sú povinne

zverejňované na stránke zriaďovateľa

Kde nás nájdete