Sociálna rehabilitácia

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. § 21 o sociálnych službách je sociálna rehabilitácia odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.

Ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia je najmä nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, výučba písania a čítania Braillovho písma a sociálna komunikácia. Východiskom komplexnej rehabilitácie musí byť diagnostika, čo znamená zmeranie a monitoring funkčnej sebestačnosti vo viacerých oblastiach každodennej činnosti.

Monitoring nás informuje nielen o aktuálnom stave a sociálnej situácii prijímateľa, ale aj o jeho vývoji.

Pri monitoringu sa orientujeme na testovanie niektorých oblastí činností ako napr. :

 • sebestačnosť ( jedenie, úprava zovňajšku, kúpanie obliekanie, umývanie, schopnosť orientácie v priestore ),
 • mobilita ( schopnosť presunov ),
 • lokomocia ( schopnosť chôdze, schody, schopnosť nastupovať do a vystupovať z vozidiel hromadnej dopravy ),
 • komunikácia ( schopnosť vnímania, vyjadrovania sa ),
 • sociálna adaptabilita ( sociálne začlenenie, riešenie problémov, pamäť ).

Testovať a klasifikovať jednotlivé položky je potrebné robiť opakovane a dosiahnuté výsledky porovnávať. Na základe takejto komplexnej diagnostiky  následne určujeme potrebné kompenzácie a pripravujeme program sociálnej rehabilitácie, ktorý by mal zahrňovať :

 • poradenstvo,
 • kompenzačné pomôcky ( výber, zabezpečenie, zácvik používania ),
 • úpravu domáceho prostredia ( bývanie ),
 • nácvik zručností pre každodenný život, pre možnosť pracovného uplatnenia,
 • transport,
 • prístupnosť životného prostredia z hľadiska architektonických bariér, priestorovej orientácie a možností spoločenskej komunikácie,
 • zabezpečenie sociálnych dávok a finančnej podpory,
 • šport, rekreáciu.

Rýchly kontakt

Zriaďovateľ KSKHARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov
Námestie A. Dubčeka 270
072 22 Strážske

Tel: 056/649 14 14
Fax: 056/648 13 11
Mail: riaditel@harmoniastrazske.sk

Náš zriaďovateľ

Zriaďovateľ - Košický samosprávny krajZmluvy, objednávky, faktúry a verejné obstarávania našej organizácie sú povinne

zverejňované na stránke zriaďovateľa

Kde nás nájdete