Úhrada za poskytnuté služby

Úhrada za poskytnutie komplexných sociálnych služieb v zariadení Harmonia sa vypočítava v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby Košického samosprávneho kraja.

StravaDeňMesiac
Racionálna 4,89 € 146,70 €
Diabetická 5,59 € 167,70 €

 

Stupeň zaopatreniaDeňMesiac
I. 1,23 € 36,90 €
II. 1,35 € 40,50 €
III. 1,60 € 48,00 €
IV. 1,85 € 55,50 €
V. 2,21 €  66,30 €
VI. 2,46 € 73,80 €

 

BývanieMesiac
malá izba 56,76 €
veľká izba 43,83 €

Do zariadenia si môžete doniesť osobné hygienické potreby a najnutnejšie osobné veci vrátane drobných pamiatkových predmetov.

Zariaďovanie ubytovacích priestorov vlastným nábytkom odsúhlasuje vedenie domova.

Osobné prádlo a ošatenie je potrebné označiť priezviskom (vyšiť alebo napísať fixou).

Rýchly kontakt

Zriaďovateľ KSKHARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov
Námestie A. Dubčeka 270
072 22 Strážske

Tel: 056/649 14 14
Fax: 056/648 13 11
Mail: riaditel@harmoniastrazske.sk

Náš zriaďovateľ

Zriaďovateľ - Košický samosprávny krajZmluvy, objednávky, faktúry a verejné obstarávania našej organizácie sú povinne

zverejňované na stránke zriaďovateľa

Kde nás nájdete