DDaDSS Strážske - riaditeľka Ing. Mária DunajováHarmonia - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činnosti, alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom, pre jednotlivé druhy sociálnej služby, ktoré poskytuje.

Zariadenie je s celoročným pobytom, ktoré poskytuje starostlivosť 124 prijímateľom sociálnej služby.

Chod celého zariadenia zabezpečuje 65-členný kolektív zamestnancov, z toho je 35 zdravotných pracovníkov, 2 sociálni pracovníci, 6 ergoterapeuti, 2 inštruktori sociálnej rehabilitácie.

Od 1.1.2010 poskytujeme nový druh sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania.

Koncepcia zariadenia: Individuálna podpora života človeka v prirodzenom prostredí s cieľom poskytnúť kvalitnú možnosť riešenia jeho sociálnej situácie, ktorá rešpektuje jeho práva, zabezpečuje naplnenie jeho individuálnych potrieb a možnosti osobnostného rozvoja.

Harmonia - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov je zariadenie s celoročným pobytom, ktoré poskytuje starostlivosť dospelým poberateľom starobného dôchodku, ale aj dospelým občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.

Pôvodná prevádzka domova dôchodcov a domova "penzión" sa začala 17. decembra 1987.

Dňa 1. januára 2002 Krajský úrad v Košiciach zriadil Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb. Je to rozpočtová organizácia napojená svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet Košického samosprávneho kraja.

Rýchly kontakt

Zriaďovateľ KSKHARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov
Námestie A. Dubčeka 270
072 22 Strážske

Tel: 056/649 14 14
Fax: 056/648 13 11
Mail: riaditel@harmoniastrazske.sk

Náš zriaďovateľ

Zriaďovateľ - Košický samosprávny krajZmluvy, objednávky, faktúry a verejné obstarávania našej organizácie sú povinne

zverejňované na stránke zriaďovateľa

Kde nás nájdete