VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2011


1.    Popis: HARMONIA – zariadenie sociálnych služieb

História organizácie

Zariadenie HARMONIA vniklo v roku 1987 ako domov dôchodcov, ktorý patril do pôsobnosti Okresného národného výboru v Michalovciach. Dňom 1. Januára 1991 došlo k zmene na základe ktorej Okresný úrad v Michalovciach zriadil Domov dôchodcov a domov penzión pre dôchodcov v Strážskom ako samostatnú rozpočtovú organizáciu. Zriaďovateľom Domova dôchodcov a domova penziónu pre dôchodcov v Strážskom v súlade so zákon č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov sa stal s účinnosťou od roku 1996 Krajský úrad v Košiciach. Podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1. Júla 2002 stal zriaďovateľom Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Košický samosprávny kraj. Od 1.1.2010 dochádza k zmene názvu rozpočtovej organizácie  HARMONIA – domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov.

Zariadenie HARMONIA je umiestnené v neúčelovej stavbe z roku 1964. Prijímatelia sociálnej služby obývajú bytové bunky, obsahujúce  1 a 2 posteľové izby s príslušenstvom.


2.    Aktuálna situácia


HARMONIA – domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov je zariadenie s celoročným pobytom, ktoré poskytuje sociálnu službu dospelým poberateľom starobného dôchodku, ale aj dospelým občanom so zdravotným znevýhodnením. Kapacita zariadenia je 124 miest, z toho je v súčasnosti 60 prijímateľov sociálnej služba zaradených v DSS, 58 v zariadení pre seniorov a 6 v zariadení podporovaného bývania. Chod celého zariadenia zabezpečuje 62 – členný kolektív, z toho je 10 zdravotných pracovníkov a 19 opatrovateliek, 2 sociálni pracovníci a 6 pracovníkov úseku pracovnej terapie. Prijímatelia sociálnej služby obývajú 1 a 2 posteľové izby, ku každej bytovej bunke patrí zrekonštruované sociálne zariadenie.


3.    Vízia zariadenia


Poskytovanie kvalitných sociálnych služieb na základe etického a odborného prístupu v súlade s ochranou ľudských práv a základných slobôd tak, aby prijímatelia sociálnych služieb mohli v budúcnosti využívať iné menej intenzívne formy sociálnych služieb, prípadne boli začlení do bežnej spoločnosti. V plnej miere postupovať v naštartovanej debarierizácii zariadenia, zvyšovania kvality bývania a dostupných sociálnych služieb. V spolupráci so zriaďovateľom zariadenia Košickým samosprávnym krajom zabezpečiť samostatné ubytovacie jednotky pre prijímateľov v zariadení podporovaného bývania, ktoré by sa čo najviac priblížilo  rodinnému prostrediu s možnosťou samostatného života. Nenásilnou formou vytvárať možnosti na aktívne pracovné a spoločenské uplatnenie.


4.    Ciele sociálnej práce na základe potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnej služby


Cieľovou skupinou sociálnych služieb je ich prijímateľ. Kvalitné sociálne služby vo vzťahu k ich prijímateľovi sú tie, ktoré riešia sociálnu situáciu prijímateľa a ku ktorým prijímateľ zaujíma postoj spokojnosti. Jedným so základných predpokladov pre zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb je vzdelávanie zamestnancov sociálnych služieb v rámci potreby splnenia kvalifikačných predpokladov pre výkon sociálnej služby a zároveň ich ďalšie vzdelávanie na prehlbovanie kvalifikácie.

Ciele sociálnej práce:

 • akceptovať skutočnosti, že všetci ľudia sú si rovní v dôstojnosti a v právach a pristupovať k nim s rešpektom a úctou bez ohľadu na ich sociálny problém, v ktorom sa nachádzajú,
 • podporovať pracovnú integráciu a inklúziu prijímateľov sociálnej služby,
 • podporovať znižovanie sociálnej odkázanosti prijímateľov sociálnej služby, postupné osamostatňovanie,
 • v interakcii s prijímateľmi sociálnej služby ponúkať a realizovať adekvátnu individuálnu, skupinovú resp. komunitnú sociálnu službu (podľa závažnosti sociálneho problému klienta),
 • zabezpečovať možnosť výberu ponúk, z ktorých jedna príp. kombinácia viacerých vyhovuje potrebám prijímateľa sociálnej služby,
 • zabezpečovať možnosť prijímateľom sociálnej služby zostať rovnocennými členmi spoločnosti,
 • zabezpečovať prijímateľom sociálnej služby možnosť uplatňovať vlastnú vôľu, jednať podľa vlastných rozhodnutí, aby mohli zostať sami sebou,
 • vytvárať vnútorné pravidlá pre ochranu prijímateľov sociálnej služby pred predsudkami a negatívnym hodnotením,
 • zabraňovať porušovaniu základných ľudských práv prijímateľov soc. služby,
 • spracovávať individuálne plány rozvoja osobnosti pre každého klienta a ich napĺňanie,
 • pravidelne si stanovovať merateľné a terminované ciele kvality a priebežne hodnotiť ich plnenie,
 • zabezpečovať komunikáciu a spoluprácu s rodinou prijímateľa sociálnej služby,
 • sociálny pracovník nesmie a nemôže ignorovať názor prijímateľa sociálnej služby.5.    Etické princípy a hodnoty sociálnych a zdravotníckych pracovníkov

Zariadenie Harmonia uplatňuje v praxi etické princípy a hodnoty, ktoré rešpektujú práva poberateľov sociálnej služby. Zamestnanci ku prijímateľom sociálnej služby vystupujú profesionálne s vysokým štandardom.  Ich prvoradým poslaním je služba, čestnosť a etická zodpovednosť. Etické princípy a zodpovednosť sú v zariadení Harmonia na prvom mieste.

Jedná sa o to, aby bol na prvom mieste klient a:
-    Jeho záujmy
-    Rozhodovanie
-    Dodržiavanie dôvernosti a mlčanlivosti
-    Slušné a zdvorilé správanie voči klientom
-    Dodržiavanie profesionálnej cti
-    Celoživotné vzdelávanie, ktoré je potrebné rozvíjať a uplatňovať v praxi
-    Podporovanie a rozširovanie všeobecného blaha spoločnosti
Základným princípom v sociálnej oblasti je rešpekt morálnych princípov, ktoré v plnej miere rešpektujeme a sú to:
-    Umožnenie každému poberateľovi sociálnej služby právo na realizáciu
-    Umožnenie poberateľom sociálnej služby osobnostný rozvoj a uplatnenie v spoločnosti
-    Rešpektovanie sociálnej spravodlivosti a základných ľudských práv
-    Poskytovanie pomoci každému, kto pomoc hľadá, bez diskriminácie
-    Zabezpečenie ochrany informácií, rešpektovanie súkromia


6.    Základné princípy riadenia organizácie


V našom zariadení je obojstranná komunikácia medzi vedením a zamestnancami. Raz mesačne sa konajú tímové porady vedúcich zamestnancov. Jeden krát za štvrťrok sa konajú porady so všetkými zamestnancami, kde sú oboznámení s cieľmi a úlohami organizácie, participujú  pri realizácii opatrení na sústavné zlepšovanie pracovných podmienok a zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. Pri tímových poradách hľadáme cesty k zlepšeniu pracovného výkonu zamestnanca a realizácií opatrení, ktoré tomu majú pomôcť.
Zariadenie Harmonia hospodári s majetkom vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, ktorý mu bol zverený na plnenie predmetu jeho činnosti. Pre zabezpečenie kvalitného plnenia predmetu činnosti,  princíp riadenia je nasledovný:


1.Úsek riaditeľa


Personálna a odborná agenda

a/ vedie osobnú agendu zamestnancov, rieši personálne otázky, zabezpečuje zvyšovanie  
kvalifikácie zamestnancov
b/ zabezpečuje zatrieďovanie zamestnancov na základe dohodnutého druhu práce
v zmysle platných predpisov
c/ zabezpečuje prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do zdravotných poisťovní
a sociálnej poisťovne
d/ zabezpečuje práce súvisiace s archiváciou písomnej dokumentácie
e/ v zmysle platných predpisov zabezpečuje súčinnosť a spoluprácu s  úradom práce
f/ pripravuje podklady k výkazu mzdových nárokov zamestnancov .

Agenda spojená s verejným obstarávaním

a/ zabezpečuje činnosti súvisiace s verejným obstarávaním
b/ uzatvára zmluvy s dodávateľmi na tovary, výkony a služby s použitím postupov a metód
verejného obstarávania v zmysle platných zákonov
c/ spracúva predpísané štatistické výkazy
Proces Verejného obstarávania sa v našom zariadení uskutočňuje v súlade so zákonom č. 25/2006, smernicou KSK č. 4/2007 a vnútornou smernicou o verejnom obstarávaní.  Na podklade požiadaviek jednotlivých útvarov zariadenia je vypracovaný plán VO pre jednotlivé roky. V zmysle tohto plánu a aj na základe operatívnych požiadaviek sú vybavované potreby dodania tovarov, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb. VO sa uplatňuje na kompletné zabezpečenie prevádzky zariadenia. Na celý okruh plnenia verejného obstarávania sú s jednotlivými dodávateľmi podpísané zmluvy zväčšia na dobu jeden rok, mimo plnenia dodávok energií, služieb T-com, kde sú zmluvy na dobu neurčitú.
V intenciách Smernice KSK sú dodávky tovarov a služieb do 1 000,- € vrátane bez DPH a stavebné práce do 1 500,- € vrátane, zadané priamym zadaním. Nad 1 000,- € do 10 000,- € bez DPH vrátane u tovarov a služieb a od 1 500,- € do 20 000,- € u stavebných prác bez DPH, sú zadávané zákazky s výberom dodávateľa najmenej z troch uchádzačov prieskumom trhu so zabezpečením potrebnej kvality predmetov zákaziek.
U tovarov a služieb na 10 000,- € a u uskutočňovania stavebných prác nad 20 000,- € bez DPH, je v plnom rozsahu uplatňovaný zákon  č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.


2.Ekonomicko-prevádzkový úsek


a/ zabezpečuje plánovaciu, finančnú rozpočtovú a štatistickú agendu podľa platných
predpisov
b/ sleduje plnenie plánu a rozpočtu, vykonáva kontrolu hospodárenia zariadenia  HARMONIA
c/ vypracováva podklady pre rozbory hospodárenia
d/ zabezpečuje likvidáciu mzdových nárokov zamestnancov, vrátane likvidácie
dávok nemocenského poistenia, sociálneho poistenia a odvodov do jednotlivých
poisťovni
e/ zabezpečuje zúčtovanie finančných podkladov, úhrady s bankou, vedenie
pokladničnej agendy
f/ spravuje zverený majetok zariadenia a zabezpečuje jeho pravidelnú inventarizáciu,
zabezpečuje vedenie operatívnej evidencie hmotných a nehmotných investičných
prostriedkov, drobného hmotného a nehmotného majetku, materiálových zásob,
pridelených do správy  zariadenia  HARMONIA vrátane
pohľadávok a záväzkov
g/ zabezpečuje skladovanie materiálových zásob pre bežnú potrebu zariadenia
HARMONIA 
h/ stará sa o rozvoj materiálno-technickej základne pre poskytovanie sociálnych
služieb
i/ zabezpečuje údržbu, opravu alebo modernizáciu zariadenia
j/ spravuje zverený majetok zariadenia a spolu podieľa sa na jeho inventarizácií
k/ spravuje dopravné prostriedky a technické zariadenia
l/ zabezpečuje ďalšie služby pre bezproblémový technický chod zariadenia
m/ zabezpečuje hospodársko-technickú údržbu a prevádzku, účelné využívanie
dopravných a mechanizačných prostriedkov
n/ zabezpečuje plynulú prevádzku, kontrolu všetkých vykonaných prác,
potvrdzuje správnosť fakturácie u všetkých dodávok, prác, služieb a výkonov                                            
o/  vykonáva predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu podľa zákona č. 502/2001 Z.z.


Podateľňa


a/ vedie evidenciu došlej a odoslanej pošty
b/ zabezpečuje odosielanie pošty a preberanie došlých zásielok
c/ predkladá prehľad o čerpaní cenín pre ekonómku


3. Sociálny  úsek


a/ uzatvára zmluvy poskytovaní  sociálnych služieb 
b/ zabezpečuje zúčtovanie platby za poskytované služby, vymáha pohľadávky za služby
a v tejto súvislosti podľa potreby zabezpečuje aj účasť na súdnych konaniach
c/ zabezpečuje úschovu cenných vecí a finančných prostriedkov a vedie o tom príslušnú
dokumentáciu
d/  podieľa sa na organizovaní spoločensko-kultúrneho života prijímateľov sociálnej služby podľa spracovaných plánov a projektov
e/  vykonáva priamu sociálnu prácu s prijímateľom sociálnej služby a formuje ich psychoklímu- rôznymi formami sociálnej rehabilitácie a komunikácie
f/  formuje a prehlbuje praktické návyky a zručnosti prijímateľa sociálnej služby kombinovaným postihom v oblasti pracovných aktivít a pracovnej terapie
g/  spolupracuje s výborom prijímateľov sociálnej služby v zariadení /spoločne rieši problémové a zložité situácie vyskytujúce sa medzi klientmi/.


4. Úsek pracovnej  terapie


a/  zabezpečuje a prehlbuje praktické návyky a zručnosti prijímateľov sociálnej služby v oblasti pracovných aktivít, a pracovnej terapie pre  klientov so zmenenou pracovnou schopnosťou 
b/ v rámci pracovnej terapie rozvíja rozumovú výchovu, precvičuje trívium
/čítať, písať, počítať/
c/ upevňuje a usmerňuje získané hygienické, pracovné a spoločenské návyky u mentálne
postihnutých prijímateľov sociálnej služby, ale aj dementných klientov, vrátane ich prípadného rozvíjania predovšetkým v oblasti pracovných aktivít
d/ organizuje rôzne kultúrne programy s prijímateľmi sociálnej služby, organizuje aktívny odpočinok, športovú a  rekreačnú činnosť klientov, hobby aktivity
e/ uplatňuje nové formy práce, individuálny prístup ku každému prijímateľovi sociálnej služby a kreativitu vo výchovných a liečebno-pracovných postupoch
f/ pomáha pri resocializácii prijímateľov sociálnej služby


5. Zdravotný úsek


a/ zabezpečuje celkovú starostlivosť o klientov zariadenia, prispieva k adaptácií
novoprijatých klientov
b/ zabezpečuje kultúru stravovania klientov zariadenia, sleduje predpísané dávkovanie
a presné dodržiavanie predpísaných diét
c/ dbá o správnu zdravotnícku evidenciu dokumentácie, prispieva k rozvoju kultúrneho
a spoločenského života prijímateľov sociálnej služby zariadenia
d/ zabezpečuje ochranu majetku pri výdaji z príručného skladu bielizne a včas
predkladá na vyradenie nepoužiteľný drobný hmotný majetok a bielizeň
e/ zabezpečuje a kontroluje úroveň hygieny, dodržiavanie základných hygienických
pravidiel v zariadení a výkon protiepidemiologických opatrení
f/ v prípade potreby zabezpečuje doprovod prijímateľom sociálnej služby na odborné vyšetrenie                                                      
g/ realizuje rehabilitačnú starostlivosť prijímateľom sociálnej služby v rozsahu možností zariadenia a podľa pokynov lekára
h/ v spolupráci so sociálnymi pracovníčkami, ergoterapeutkou a pracovníkom sociálnej rehabilitácie zabezpečuje relaxačno –  rekreačnú starostlivosť o klientov
i/  primeranými formami prevádza preventívnu zdravotnú osvetu medzi klientmi
k/ zabezpečuje a kontroluje úroveň čistoty, upratovania v zariadení.

Ošetrovateľský proces predstavuje sériu plánovaných činností, ktoré sú zamerané na dosiahnutie určitého cieľa – výsledku. Z teoretického hľadiska je to systémová teória aplikovaná na postup, ktorý rieši určitý problém. Z praktického hľadiska je to systematická metóda plánovania a poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, ktorého cieľom je zmena zdravotného stavu /pozitívna, zdraviu prospešná./.
Je to proces myslenia, činnosti, zameraný na klienta, prispôsobený osobným potrebám klienta, rodiny, komunity. Zdôrazňuje spätnú väzbu, ktorá vedie k opätovnému posúdeniu plánu ošetrovateľskej starostlivosti.
Vhodnými metódami všestranne uspokojovať individuálne potreby klienta spôsobené chorobu a pomáhať tým, čo sa sami o seba nemôžu, nevedia alebo nechcú starať.
Ošetrovateľstvo je: múdrosť,  láska a pomoc


Rehabilitácia

Zariadenie našim klientom poskytuje rehabilitáciu, ktorú  po konzultácií s lekárom vykonáva fyzioterapeut a masér, kde lekár kontroluje zdravotný stav u jednotlivých klientov. Ďalej určuje rehabilitáciu, prípadne iné odborné vyšetrenie /chirurgické, ortopedické, neurologické alebo reumatologické/.

Poskytujeme tieto služby:


Termoterapia –predstavuje  liečebnú metódu pri, ktorej sa teplo a chlad aplikujú v rôznej forme. Z tohto vyplýva, že aplikácia chladu sa nazýva negatívna termoterapia, aplikácia tepla je pozitívna termoterapia.
V zariadení sa ako negatívna termoterapia používa lokálna kryoterapia. Využívajú sa ľadové obklady a kompresy, ktoré sa zmrazujú v chladničke.
Pozitívna termoterapia: Z celkovej termoterapie sa využíva peloidný obklad a gelové  sáčky zohrievané v konvektore na teplotu 55-60 °C.
Z hydroterapie rošt do vane na celkový perličkový kúpeľ  a perličku, ktorá sa využíva na dolné končatiny.

Elektroterapia:
-    biotron
-    el. poduška
-    endomed
-    magnetorerapia
-    ručné masážne prístroje
-    solux

Klienti môžu vyžívať stacionárny bicykel a posilňovaciu vežu.

Tri krát týždenne je klientom umožnená 20-30 minútová rozcvička na rozvoj kondičných a koordinačných schopností. Cvičenie je zamerané na posilňovanie svalstva, zlepšenie pohyblivosti a zväčšenie rozsahu kĺbovej pohyblivosti. Taktiež sú do rozcvičky zaradené dýchacie cviky na zväčšenie vitálnej kapacity pľúc.
Klientom sa poskytuje klasická masáž, individuálna liečebná telesná výchova /aktívna, pasívna, /PIR.
Organizujeme športové dni, ktoré sú počas nepriaznivého počasia v zariadení, v letných mesiacoch sa organizujú v prírode, kde sú spojené s  opekačkou.


6. Stravovací úsek


a/ dbá na kvalitu podávanej stravy vo všetkých pripravovaných druhoch, na jej
kalorickú a biologickú hodnotu zodpovedajúcu veku a zdravotnému stavu
klientov
b/ zabezpečuje stravovanie klientov v súlade so zásadami racionálnej výživy
a pestrého výberu jedál
c/ zabezpečuje pravidelné zásobovanie potrebným tovarom, uloženie v skladoch
a vedenie predpísanej dokumentácie               
d/ organizuje pravidelné zasadnutia a prácu stravovacej komisie, zohľadňuje
pripomienky a podnety prijímateľov sociálnej služby
e/ dodržiava zásady normovania stravy a schválenú výšku stravnej jednotky pre
všetky druhy stravy
f/ vypracováva návrhy jedálnych lístkov v súlade so zásadami racionálnej výživy
a dbá na ich dodržiavanie
g/ prísne dodržiava technologické procedúry prípravy jedál podľa schválených
receptúr a hygienicko-epidemiologické zásady pri príprave jedál
h/ dodržiava všetky hygienické požiadavky na pracovisku, zásady ochrany
a bezpečnosti pri práci , šetrné zaobchádzanie so zariadením prevádzky


7.    Partnerské  a spolupracujúce organizácie

Zariadenie Harmonia spolupracuje so samosprávou a školami, inštitúciami, cirkevnými organizáciami, neziskovými organizáciami v meste i regióne a to sú:
- Sociálna poisťovňa Bratislava, Michalovce
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
- Mestský úrad Strážske
- Základná škola Strážske
- Materská škola Strážske
- Centrum voľného času Strážske
- Klub dôchodcov Strážske
- Cirkevné organizácie rôznych vierovyznaní
- Spolupráca so psychológom a psychiatrom
- spolupráca s Detským domovom Sečovce
- spolupráca s Praktickou špeciálnou školou Michalovce
- spolupráca s Vysokou školou sv. Alžbety Bratislava, detašované pracovisko Michalovce
- spolupráca s rôznymi kultúrno spoločenskými súbormi –  napr. Rozkvet, Zrkadlenie,  
Tarnavčan, Vánok, Čemerňanka. 


8.    Organizačná štruktúra v roku 2011


organizan_truktra


9.    Aktivity organizácie


Kultúrno-záujmovú činnosť ponímame ako súčasť  vnútorného života a jednu z foriem trávenia voľného času organizovaním aktivít rôzneho žánru, ktoré vyberáme podľa záujmu klientov a snažíme sa o zníženie alebo odstránenie citovej deprivácie a uspokojovaniu vyšších potrieb, ktoré pozitívne ovplyvňujú celkové prežívanie a správanie človeka.
Pre klientov zariadenia boli počas celého roka poriadané kultúrne a spoločenské podujatia.
Každý mesiac sú usporadúvané schôdze s klientmi.
Na týchto sa :
-    zablahoželá sa jubilantom mesiaca,
-    klienti sú priebežne informovaní o zmenách zákonov, ktoré sa ich bezprostredne týkajú,
-    sú im prednesené zdravotnícke prednášky k najzávažnejším ochoreniam,
-     riešia sa aktuálne problémy klientov.
V spolupráci s klientmi sú organizované brigády zamerané na skrášľovanie a úpravu, udržiavanie čistoty okolia alebo priamo prostredia zariadenia.

Jedenkrát ročne je organizovaná výstavka ručných prác klientov a pracovníkov zariadenia. Klienti zariadenia sa pravidelne zúčastňujú na predajných výstavách v Košiciach a na jarmoku v Strážskom.

Pozornosť sa venuje aj duševnému životu klientov a to organizovaním bohoslužieb všetkých vierovyznaní.

Zariadenie má vypracovaný systém a spôsob hodnotenia spokojnosti prijímateľov s poskytovanými sociálnymi službami. V pravidelných intervaloch – raz ročne zisťujeme podmienky na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb hodnotiacou anketou a dotazníkom spokojnosti. zistenia z hodnotení vyhodnocujeme a zverejňujeme na verejne prístupnom mieste. Zistenia, tak kladné ako aj záporné, sa aplikujú v praxi a vyhodnocuje sa ich podiel na zvyšovaní kvality sociálnych služieb.

Klienti sa aktívne podieľajú na tvorbe dokumentov s členmi výborov samosprávy, pri úprave domáceho poriadku, pri riešení vecí súvisiacich s podmienkami a s kvalitou poskytovania sociálnych služieb, výbere aktivít vykonávaných vo voľnom čase a pri zostavovaní jedálneho lístka.

Medzi tradičné kultúrne podujatia patria :
-    v marci sa v jedálni zariadenia uskutočnila „Fašiangová zábava“ spojená s karnevalom, tancom a pohostením. Samotnej zábave predchádzala príprava masiek pri ktorej uplatnili svoju zručnosť aj klienti. ( viď príloha č.1)
-    v marci sa už stalo tradíciou, že zamestnankyne spolu s klientkami si každoročne pripomenú medzinárodný deň žien a oslávia ho malým posedením pri káve,
-    v apríli sa naši klienti zúčastnili 14. ročníka speváckej súťaže v speve ľudových piesní „Strážčanský slávik“, ktoré zorganizovalo oddelenie kultúry pri Mestskom úrade v Strážskom. Do prípravy tohto podujatia sa aktívne zapojilo aj naše zariadenie. Klientka p. Ščurová sa umiestnila na prvom mieste, čím sa stala zlatým slávikom mesta. Aj na tomto podujatí sa prejavila spolupráca nášho zariadenia a mesta Strážske, ktorá je krásnym príkladom integrácie našich klientov medzi ostatných obyvateľov mesta  ( viď príloha č.2),
-    v máji v rámci dramatoterapie sa náš súbor „Svetielko“ už po štvrtý krát zúčastnil na VIII. ročníku festivalu dramatickej tvorivosti klientov domovov sociálnych služieb „Most úsmevov“. V tomto roku sme sa predstavili s rozprávkou Snehulienka a sedem trpaslíkov trochu inak. Rozprávka sa niesla v duchu modernej doby.
-    v júni sa klienti DSS zúčastnili poznávacieho zájazdu na Zemplínskej Šírave. Na štyri dni sa im stal domovom hotel Energetik neďaleko obce Klokočov. V krásnom prostredí si vychutnávali najmä prechádzky k vode, športové aktivity na čerstvom vzduchu, plávanie v bazéne a spoznávanie nových ľudí a prostredia (viď príloha č.3),
-    júl – návšteva kina Centrum v Michalovciach. Pre všetkých zúčastnených bolo zážitkom aj cestovanie autobusom, čo im zakaždým urobí veľkú radosť. Všetci sa nakoniec zhodli v jednom – návšteva kina bola pre nich mimoriadnym zážitkom, na ktorý tak rýchlo nezabudnú,
-    v jeden krásny septembrový deň sa klienti zúčastnili výletu na hrad Brekov neďaleko mesta Strážske. Z každého kúta na nich dýchala história, opradená mnohými legendami a povesťami. Po namáhavom výstupe všetci vyhladli a tak prišlo na rad občerstvenie, v podobe chutnej opečenej klobásky. Po príjemnom posedení a relaxácii pod hradom sa klienti vrátili domov s dobrým pocitom, že urobili niečo dobré pre svoje telo,
-    v polovičke októbra sme navštívili zariadenie pre seniorov v Prešove. Privítali nás milým úsmevom a pohostením. Navzájom sme si vymenili skúsenosti a klienti si spolu zaspievali. Po čarokrásnom dopoludní sme v popoludňajších hodinách navštívili historický Solivar pri Prešove. je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky. Október sa niesol v duchu úcty k starším. Pri tejto prležitosti boli poriadané rôzne vystúpenia ako napríklad vystúpenia detí z MŠ, CVČ, ZŠ, súboru Rozkvet, detí z DSS Strážske, detí z DeD Sečovce. Uskutočnilo sa stretnutie s primátorom mesta Ing. Dunajčákom v koncertnej sále kultúrneho domu,
-    ani tohto roku tak, ako po minulé roky sme nechceli porušiť tradíciu nášho zariadenia a dňa 25.11.2011 sa konala v našom zariadení Katarínska zábava. Tohto roku to bolo o to výnimočnejšie, že sme mali aj návštevu z Košického samosprávneho kraja,
-     v decembri sme oslávili „Mikuláša“ a rok sme uzavreli „Silvestrovskou zábavou“.     
Pravidelne raz týždenne klienti DSS navštevujú krúžky v CVČ /počítačový, dramatický/, a v mestskej knižnici majú svoje trvalé miesto.    

Pracovný úsek pozostávajúci z 5 ergoterapeutov  riadil a usmerňoval výchovnú činnosť a  zabezpečoval:
•    získavanie, rozvíjanie a uchovávanie schopností a zručností prijímateľov sociálnej služby v závislosti od ich individuálnych možností a potrieb
•    formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností prijímateľov sociálnej služby v oblasti pracovných aktivít
•    propagáciu zariadenia (web stránka a časopis zariadenia, príspevky do miestnych novín, výstavy)
•    integráciu prijímateľov sociálnej služby do spoločnosti (návštevy knižnice, výlety, výmenné a poznávacie pobyty – príloha č. 1, spolupráca s rôznymi organizáciami).

Z terapeutických techník sa za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby využívali predovšetkým ergoterapia, arteterapia, dramatoterapia, muzikoterapia, biblioterapia, terapia hrou, pohybová terapia a hipoterapia.
Prijímatelia sociálnej služby v DSS boli rozdelení do 5 výchovných skupín, z toho desiati  sa zúčastňovali dopoludňajšieho edukačného procesu, ktorý v priestoroch zariadenia zabezpečovali dve pracovníčky Praktickej školy internátnej v Michalovciach. 
V rámci rozvoja pracovných zručností sa prijímatelia sociálnej služby zúčastňovali brigád, úprav exteriéru a interiéru budovy, ručných prác, pracovali s rôznymi materiálmi (drevo, sadra, šúpolie, sklo, prútie, textil); pomáhali pri prácach s prádlom, pri starostlivosti o kvety a záhony. Podieľali sa na výrobe rôznych dekoračných predmetov (napr. obrazy, vázy, kvetináče, koberce, kabelky – príloha č. 2, 3), ktoré slúžia na prezentáciu zariadenia alebo samotnú výzdobu interiéru zariadenia. Pri ich výrobe sa využívali techniky: pletenie z papiera – pedig, decoupage, enkaustika – maľba voskom, vypaľovanie do dreva a tkanie.     
Výtvarnými prácami, modelovaním, maľovaním, kreslením, prácou s papierom a sadrou, zhotovovaním rôznych výrobkov mali prijímatelia možnosť sebarealizácie a kreatívnej práce (príloha č. 4, 5).
Účasťou na prechádzkach do okolia i parku, na výletoch, rozcvičkách, posilovacími cvičeniami, športovými a pohybovými hrami si rozvíjali svoje motorické zručnosti, ventilovali si  energiu žiadúcim smerom, zamedzovalo sa ich nevhodnému chovaniu a nadobúdali pozitívne emócie. 
Zmyslová výchova bola zameraná na rozvíjanie funkcii správneho vnímania, koncentrácie pozornosti a celkovej orientácie. Výchova k estetickému cíteniu bola prevádzaná formou sledovania televízie, videofilmov, muzikoterapiou aktívnou i pasívnou, účasťou na výzdobe interiéru pri rôznych príležitostiach (valentínska, veľkonočná, vianočná) a podľa ročných období,   účasťou na kultúrnych  podujatiach v zariadení i mimo neho.
V rámci dramatoterapie sa prijímatelia zapájali do nácviku vlastných kultúrnych programov, ktorými sa  prezentovali v zariadení a zároveň na festivale dramatickej tvorivosti „Moste úsmevov“ v Rožňave (píloha č. 6).
Kognitívne a komunikačné schopnosti prijímateľov sociálnej služby sa rozvíjali prostredníctvom biblioterapie, skupinovou i individuálnou komunikáciou, riešením jednoduchých slovných, logických a matematických úloh so stupňovaním náročnosti, nácvikom trívia, pamäťovými cvičeniami. Tie slúžili najmä na zdokonalenie ich reči, artikulácie, slovnej zásoby, pamäte a myslenia.
V rámci sociálnej rehabilitácie si prijímatelia sociálnej služby osvojovali a posilňovali základné sebaobslužné návyky ako hygienu, stravovanie a zásady stolovania, odievanie, používanie toalety, ale aj upratovanie a udržiavanie izby, nakupovanie, priestorovú orientáciu, samostatný pohyb a sociálne zručnosti. Nesmieme zabudnúť na tréning pamäti, ktorý vedie školený zamestnanec zariadenia a je neodmysliteľnou súčasťou sociálnej rehabilitácie.
Prijímatelia mali možnosť rozvíjať svoje záujmy aj formou krúžkovej činnosti. Realizovali sa v krúžku šikovných rúk, dramatickom, hudobnom a tvorivom krúžku v Centre voľného času Dúha v Strážskom. 
HARMONIA Strážske poskytuje od 1. 1. 2010 sociálnu službu zariadenie podporovaného bývania. Využívalo ju 5 prijímateľov, ktorí sú pod dohľadom schopní viesť samostatný život a sú vedení k sebestačnosti a nezávislosti. K dispozícii majú kompletne vybavenú vlastnú kuchynku, v ktorej majú vytvorený priestor pre prípravu stravy a relaxačno – pracovnú miestnosť. Využívajú práčku k samostatnému praniu. Izby si udržiavajú a upratujú samostatne podľa svojich možností a schopností. V rámci sociálnej rehabilitácie si osvojovali základné návyky a zručnosti, učili sa orientovať v bežných životných situáciach, osvojovali si ich zvládanie a riešenie.  Podieľali sa na výrobe dekoračných výrobkov z rôznych materiálov. Zúčastňovali sa pod dohľadom rôznych pomocných prác v zariadení, ako napríklad upratovanie, udržiavanie interiéru a exteriéru zariadenia a práce s prádlom.

prloha_.1

príloha č. 1

prlova_.2


príloha č. 2
prlova_.3


príloha č. 3
prlova_.4

príloha č. 4
prlova_.5

príloha č. 5   
prlova_.6


príloha č. 610.    Finančná situácia

Zariadenie Harmonia je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch organizácie aj v členení podľa zdrojov ponúkajú nasledovné tabuľky:

Príjmy bežného rozpočtu v EUR

prijmy_bezneho_rozpoctu_v_eur


Výdavky bežného rozpočtu v EUR

vydavky_bezneho_rozpoctu_v_eur

Príjmy kapitálového rozpočtu v EUR

prijmy_kapitaloveho_rozpoctu_v_eurVýdavky kapitálového rozpočtu v tis. Sk

vydavky_kapitaloveho_rozpoctu_v_tis.skRočnú uzávierku  schvaľuje Košický samosprávny kraj v programe SAP – Platobný portál. Uzávierka za rok 2011 – Hlavná kniha, výkazy, rozpočet, majetok a saldokonto,   bola schválená 27.1.2012.

V roku 2011 boli zrealizované opravy a zakúpené zariadenia:
-    výmena drevených okien za plastové v počte 39 ks
-    výmena plastových dverí v kuchyni
-    Protipožiarne dvere 4 ks  
-    Trojtrúbková pec   
-    Veľkokapacitná práčka 
-    Zariadenie na teplý výdaj stravy 
-    Výmena podlahovej krytiny za dlažbu – projekt z MPSVaR – dotácia 15 000,-, VUC 4 986,74 €.SWOT analýza zariadenia HARMONIA

swot_analyza_zariadenia
swot_analyza_zariadenia1

Rýchly kontakt

Zriaďovateľ KSKHARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov
Námestie A. Dubčeka 270
072 22 Strážske

Tel: 056/649 14 14
Fax: 056/648 13 11
Mail: riaditel@harmoniastrazske.sk

Náš zriaďovateľ

Zriaďovateľ - Košický samosprávny krajZmluvy, objednávky, faktúry a verejné obstarávania našej organizácie sú povinne

zverejňované na stránke zriaďovateľa

Kde nás nájdete