Záujmová a rekreačná činnosť

Prijímatelia sociálnych služieb zariadenia majú možnosť podľa svojich záujmov a individuálnych potrieb venovať sa voľnočasovým aktivitám, ku ktorým ich zamestnanci podnecujú a vytvárajú im na to vhodné podmienky. K dispozícií majú telocvičňu, relaxačno - multisenzorickú  miestnosť Snoezelen a ergodielne.

Na základe potrieb a záujmov prijímateľov v súčasnosti funguje krúžková činnosť, ktorú tvorí krúžok dramatický, pohybový, šachový a spoločenských hier a krúžok varenia. Počítačový krúžok, v rámci ktorého si prijíímatelia osvojujú základy práce s počítačom a internetom funguje v súčinností s mestskou knižnicou v Strážskom a tvorivé dielne v spolupráci s CVČ Dúha v Strážskom. 

Na zlepšenie manuálnych zručností využívame ergoterapiu.

V zariadení je knižnica, kde prijímatelia majú možnosť čítať literatúru podľa vlastného výberu. Taktiež sú vytvorené podmienky na sledovanie televíznych programov, každé oddelenie má vlastnú spoločenskú miestnosť, kde je televízny prijímač. Pravidelne sú prijímateľom premietané videofilmy rôznych žánrov. Pre prijímateľov sú realizované relaxačné terapie a tréningy pamäte.
K dispozícií sú aj rôzne spoločenské hry, ktoré si v prípade záujmu môžu prijímateľia vypožičať.

V rámci aktivít 2x do mesiaca realizujeme športové dopoludnie, kde si prijímatelia môžu zahrať stolný tenis, šípky, kolky, hádzanie loptou do koša a iné.
Minimálne 1x do mesiaca sa organizujú poznávacie výlety s cieľom integrácie prijímateľov do spoločnosti.
Počas letných mesiacov sa organizujú jednodňové výlety do blízkeho okolia. Veľmi obľúbené sú aj „opekačky“ pri Laborci, kde okrem opekania slaniny, špekačiek si môžu prijímatelia zašportovať i zatancovať.

 

Rýchly kontakt

Zriaďovateľ KSKHARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov
Námestie A. Dubčeka 270
072 22 Strážske

Tel: 056/649 14 14
Fax: 056/648 13 11
Mail: riaditel@harmoniastrazske.sk

Náš zriaďovateľ

Zriaďovateľ - Košický samosprávny krajZmluvy, objednávky, faktúry a verejné obstarávania našej organizácie sú povinne

zverejňované na stránke zriaďovateľa

Kde nás nájdete